Myter och legender i säljande pyttipanna

Star Wars – den svenska titeln är numera bannlyst av filmbolaget – har blivit ett fenomen som många äls­kar att hata. Tidigare var det mest kulturskribenter och filmkritiker, men nu finns det åtskilliga hemsi­dor på Internet som ägnar sig åt att spy galla över George Lucas guldägg. Samtidigt är filmserien den lönsammaste genom tiderna.

Miljardvinsterna har inte kommit främst från biograf- och videointäkter, utan från en växande licenstillverkning av produkter med anknytning till filmerna: lek­saker, spel, kläder och mycket an­nat. Man kan naturligtvis avfärda det hela som en marknadsföringstriumf och och filmerna som krass spekulation i effektsökerier, ­särskilt som reklamen – i synner­het till den senaste filmen – gärna betonar de avancerade visuella ef­fekterna. Men som andra effektstinna filmer visar, räcker det inte med påkostad datoranimation för att locka den stora publiken. Och få filmer har som Star Wars haft en oförminskad popularitet hos en masspublik i över tjugo år.

Fascinationen kring filmserien vilar snarare på dess användning av myter och arketyper. Här öser den ur ett kulturellt arvegods med rötter långt tillbaka i historien. Som bibel har George Lucas använt den legendariske amerikan­ske mytologikännaren Joseph Campbells böcker, en inspirations­källa som även Francis Ford Cop­pola och George Miller hämtat nä­ring ur till APOCALYPSE NOW (1979) re­spektive MAD MAX-TRILOGIN.

Från 1940-talet fram till sin död 1987 publicerade Campbell en rad böcker som tryckts om ett otal gånger och sålts i miljonupplagor. I The Mythic Image, The Masks of God: Creative Mythology the hero with a thousand facesoch framförallt bästsäljaren The Hero With a Thousand Faces utgår han från psykoanalysens sätt att när­ma sig myterna. Inspirerad främst av Jungs teorier försöker han hitta ett kulturellt mönster gemensamt för alla civilisationer och epoker och som skall avspegla en tidlös mänsklig psykologi. Teorin om monomyten är central. Begreppet har hämtats från James Joyces ro­man Finnegans Wake och beskri­ver en föregiven kärnstruktur i al­la myter och legender.

Dramaturgiskt kan strukturen beskrivas som separation-initia­tion-återkomst, och monomyten sammanfattas av Campbell så här: En hjälte stiger från en bekant värld in i en tillvaro behärskad av övernaturliga makter. Han möter fruktansvärda krafter och en av­görande seger inträffar. Hjälten kommer tillbaka från sitt äventyr med förmågan att göra gott för si­na medmänniskor.

I Star Wars episod IV–VI är det Luke Skywalker som är den utvalde, och vi får tidigt veta, att han har särskilda egenskaper som skiljer honom från andra. Den nya trilogin, med episodnummer I–III upprepar i stort sett samma berättelse men med en viktig skillnad: den nya hjälten, Anakin Skywalker, utvecklas inte till en ljusets riddare utan till de mörka krafternas vapendragare, Darth Vader. Trilogierna står alltså i relief till varandra; den ena blir den andras negation.

Liksom Mad Max-trilogin gör Star Wars-filmerna ett postmodernt, kulturellt hopkok av olika tidsepoker, civilisationer och myter. Ibland blir det ganska förvirrat och Lucas har, liksom mad_max_two_the_road_warrior_ver5Campbell, kritiserats för att vul­garisera det han blandar i sin et­nologiska pyttipanna. Alla som läst Bibeln vet emellertid att in­neboende paradoxer inte nöd­vändigtvis är en svaghet. De kan vara en styrka. Myten öppnas för många olika tolkningar. Därmed förmår den också fascinera en bred publik från lilla samhälls­skikt och med olika ideologiska uppfattningar.

Den första filmen kom 1977, en­dast två år efter Vietnamkrigets slut, och det låg nära till hands att se det högteknologiska Imperiet som en metafor för USA och de mi­litärt underlägsna rebellstyrkorna som gerillakämparna i FNL. Men bara tre år senare lade Ronald Reagan sig till med några nyckel­ord från filmerna för att populari­sera sin reaktionära politik. Den ekonomiskt och teknologiskt tveksamma satsningen på ett missilskydd i rymden kallade Star Wars, de CIA-betalda legosolda­terna i Contras utnämndes till ”freedom fighters” och Sovjetunio­nen beskylldes för att vara ”The Evil Empire”.

I nästa års presidentval kommer med all säkerhet Star Wars åter att bli ett slagfält för dem som vill lägga beslag på tolkningsföreträ­det. Filmserien är nämligen ett hett debattämne i USA. Till exempel re­agerade organisationer för olika icke-vita etniska grupper redan för 20 år sedan på vad de ansåg va­ra rasistiska stereotyper i rollgalleriet. Både hjältarna och ledarna bland fienderna var vita anglosax­er medan slemma skurkar och lus­tiga bifigurer spelades som kvar­dröjande nidbilder av andra folk­slag.

För varje film har man introduce­rat allt fler icke-vita i allt större rol­ler. Men det är först med den nu ak­tuella Episod I som exempelvis svarta och asiatiska skådespelare agerar i entydiga hjälteroller. Det har dock inte stillat kritikerna, som ser den rastafariliknande Jar­Jar Binks som en Onkel Tom-figur i ny förklädnad och den girige Wat­to som en fortsättning på den klas­siska judeockraren (med snabel istället för kroknäsa).

Engagemanget är naturligtvis ytterligare ett tecken på fascina­tionen för filmserien i ett land där populärkulturen är en nationell angelägenhet.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-08-19.