Gå på vatten

gå på vattenSverige/Danmark/Norge/Finland 2000. Dokumentär. Regi, foto: Lars Westman, Fredrik Gertten. Musik: Dan ”Gisen” Malmquist, Conny Malmqvist, Hans Åker­hjelm.

Victoria i Malmö

Westman och Gerttens film om Öresunds­bron verkar vilja tillfredsställa såväl motståndare som före­språkare. Vi möter en mång­fald av röster, bland annat ”folkdomstolen” i kallbadhusbastun på Ribersborg, en dansk kaféägare, en Ro­binson-äventyrare, svenska bromotståndaren Jill och svenske brodirektören Sven.

Det är ingalunda ointres­santa möten, men lite väl frag­mentariska för att fängsla. Man saknar fördjupning, lite mer närgångenhet för att fånga fler nyanser hos perso­nerna. Som vi nu ser dem blir till exempel Jill och Sven re­ducerade till företrädare för de två sidorna i brodebatten, föga mer levande än i ett ny­hetsreportage. Betydligt bätt­re är parallellskildringen av de två brobyggarna på ömse si­dor av sundet, danske betong­arbetaren Vagge och svenske kranföraren Stig. Sannolikt skulle filmen ha vunnit om man koncentrerat sig på dessa två.

Särskilt gripande är insla­get om den sedan fjorton år kringflackande Vagge, som mot slutet av filmen återvän­der hem till grisfarmen på Fyn för att gifta sig med sin äls­kade Jytte. Han har två svåra diskbråck bakom sig som re­dan vid hans tidiga medelål­der gjort att han har svårt att röra sig. Trots det dyker han upp som tunnelbanerallare i en rolig epilog till filmen. Här anar man en angelägen berät­telse om det nya entrepenör­samhällets arbetare som skul­le krävt en egen film. Den ha­de varit betydligt mer spän­nande att se.

Som den nu föreligger är nämligen Gå på vatten en alltför trivsam och uddlös mo­saik av händelser, människor och en bro vid vatten.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-05-26.