Näringsrikt om gossen Ruda

trier epidemicSekvens 91, Institut for film, TV och kommunikation, Köpenhamns universitet, 180 sidor

I 1991 års upplaga av den danska filmvetenskapliga årsboken Sekvens är temat Lars von Triers filmer och es­tetik. Att myten om honom som dansk films gossen Ruda är väl omhuldad av både hon­om själv och kritikerna lyser igenom, såväl i essäerna om hans liv och filmprojekt som i de mer analytiska texterna. Hans oreflekterade fascination inför filmens manipulativa suggestionskraft och beskriv­ning av sig själv som en film­dukens simple onanist verkar gå på tvärs mot en stor del av den danska kritikerkårens ön­skan om en stabil text, ur vil­ken man kan vaska fram en en­hetlig mening. Me Lund sammanfattar hållningen i sin artikel kring mottagandet av tv-filmen Medea från 1988: Den var dålig därför att den inte var det vi hade förväntat ­vi blev överraskade, och det tycker vi inte om.

De flesta av texterna i essä­samlingen skriver in von Triers filmer i ett postmodernt och dekonstruerande projekt av flytande tecken, som lånar in sina betydelser från filmhisto­rien bara för att lösa upp dem. Detta får Anders Troelsen i ar­tikeln Triers topografi att utropa regissören till entropins apostel både i tema och form­språk, och visst ger filmerna kollegors tankegångar. Den oändliga raden av filmiskt in­tertextuella inslag, den meta-filmiska självironin, den apo­kalyptiska undertexten och det lekfullt impulsiva trotset mot förnuftets tolkande inhägningsförsök både inom och ut­om filmens fiktionsvärld ger som alternativ en text öppen för associationer hos publiken.

Men detta gör inte Lars von Trier unik. Tvärtom, det sätter in honom som en typisk före­trädare i den europeiska konst­filmstraditionen så som t.ex. David Bordwell analyserat dess berättarmönster i boken Narration in the Fiction Film (London: Methuen, 1985), och jag hade gärna sett någon essä som läst hans filmer ur per­spektivet av denna berättartra­dition. Snarare möter man Lars von Trier som den konstnärlige enslingen, det isolerade geniet, som, inspirerad av den för­smådde Dreyer, går till an­grepp mot hela den danska filmtraditionen, en tolkning av sakernas tillstånd som Lars von Trier själv säkerligen inte har något att invända emot. Ett al­ternativ till hans position mel­lan polerna ratad och missförstådd, vore här kanske en placering i en filmhistorisk kontext.

Både den allmänt hungrige på film och den glupskt filmve­tenskapligt krävande får emel­lertid god näring i filmårsbo­ken från forskningens hela kostcirkel. I en avspänd bland­ning mellan biografi, reportage, teoribildningar och analyser ger boken ett brett spektrum av läsningsnivåer, från Martin Drouzys enkla biografiskiss till Troels Degn Johanssons filoso­fiska semiotikresonemang kring filmens ontologiproblem och filmen Epidemic i artikeln ”Mise en obscène”. I kombina­tion med varandra skulle tex­terna också kunna utveckla till mer generella studier av ten­denser inom den moderna filmen.

De flesta av artiklarna näm­ner lite i förbigående att Lars von Trier faktiskt gör interna­tionella filmer i sitt hemland. Redan från examensfilmen Befrielsesbilleder är hans filmer flerspråkiga och samlar skåde­spelare från flera länder. Hans europeiska konstfilmsberät­tande kombineras här dess­utom med ett återkommande tema kring Europa som myt och historia. Helt följdriktigt avslutas hans långfilmstrilogi om Europa just med filmen Europa, en internationellt samfinansierad film med pengar från Eurimages-fonden. Lars von Triers filmer skulle därför kunna tjäna som intressant dis­kussionsunderlag för en blick mot provinsiellt filmskapande kontra internationellt, kultur­identiteten i en värld av global masskommunikation etc. – frå­gor som säkert blir mer aktuella om några år, då t.ex. de multi­nationella kabelbolagens mediespråk för den heterogena europeiska marknaden börjar ta form. (Redan nu kan man se de olika kontinenternas MTV-sändningar som en intressant prövning. )

trier dimensionLars von Trier och hans filmer inbjuder alltså till åtskil­ligt fler infallsvinklar, och jag skulle önska att någon av för­fattarna hade vidgat perspekti­vet åtminstone lite grann för att fånga filmerna mot en större bakgrund. Som numret nu ser ut får den snarast utseendet av en hyllningsskrift till Lars von Trier från hans akademiska be­undrare. Med tanke på hans relativa ungdom som film­skapare och ännu så länge ringa produktion – tre långfilmer och två tv-filmer samt en handfull musikvideor och reklamfilmer – känns det allt­för tidigt att bedöma hans sä­rart och berättarstil. Europa är dessutom inte medtagen efter­som numret sammanställdes och trycktes i april 1991 efter en konferens vid Köpenhamns Universitet i september förra året. Om sisådär trettio år skulle det vara intressant att använda Lars von Trier som re­ferent i en studie av den euro­peiska filmens utveckling, då har nämligen premiären på hans film Dimension 1991-2024 ägt rum. Där skall han med tre minuters film per år dokumen­tera olika personers liv över hela Europa. Vi ses igen år 2024!

© Michael Tapper, 1991. Chaplin 237, nr. 6 (dec/jan), 1991, s. 60–61.