Besatt av uppväxtminnen

schader on schraderSchrader on Schrader & Other Writings, redigerad av Kevin Jackson London, Faber and Faber, 1990 235 sidor, ill.

Redaktören Kevin Jackson har i Schrader on Schrader varit ambitiös nog att sammanställa helt nya inter­vjuer med Paul Schrader, där denne blickar tillbaka på sin bakgrund och märkliga film­karriär. Här flyter det självbio­grafiska ihop med det konst­närliga och manar fram en bild av Schrader som en auteur par excellence. Huvudpersonerna i hans manus- och regiarbeten – Travis Bickle i TAXI DRIVER, Julian Kay i American Gigolo, Yukio Mishima i Mishima – ett liv i fyra kapitel, Jesus från Nasaret i Kristi sista frestelse, för att nämna några – är alla morali­ska (och ibland estetiska) puri­taner, narcissistiskt bortvända från en värld av hotfulla, sud­diga gråskalor mot en inre, kall, klar och svart-vit vision stöpt i stränga trosförklaringar och paranoida tvångstankar. De suicidala projekt hans karaktä­rer kastar sig in i för att lösa upp sina inre motsättningar kom­mer man som läsare att om och om igen identifiera med Schra­ders egen bakgrund i det strikt kalvinistiska hemmet i Grand Rapids, Michigan, och hans besatta kamp mot sin prägling.

Jackson har glädjande nog också inkluderat några av Schra­ders artiklar och essäer från en kort men intensiv och mycket lo­vande karriär som filmkritiker och filmteoretiker i slutet av 1960- och början 1970-talet.

Som kritiker framhåller Schrader berättartraditioner, arketyper och genrekarakte­ristika på bekostnad av det in­dividuellt särpräglade; som filmskapare utgår han från det djupt personliga och projicerar upp sina demoner på filmdu­ken. Förebilden är inte, som under 1970-talet, Robert Bressons sparsamma asketism utan en rikedom av stilgrepp, expe­riment och estetiska lån från andra regissörer, till exempel Bernardo Bertoluccis berättar­mässigt omotiverade men psy­kologiskt motiverade kamera­rörelser, Michelangelo Anto­nionis användning av arkitekturen som karaktärer­nas mentala rum i bildkompo­sitionerna etc. I övergången från teoretiserande, reflekte­rande kritiker till aktivt skap­ande manusförfattare och re­gissör har någonting hänt. Schrader konstaterar att han gör just sådana filmer som han inte skulle godkänna som kriti­ker.

Redan Schraders Bresson­-intervju i Film Comment 1977 vittnar om uppbrottet; lärjung­en försöker här ideligen få mäs­taren att acceptera hans estetik som besläktad, men mästaren bara skakar på huvudet och ställer sig antingen avvisande eller helt oförstående. Det blir en något bisarr läsning när Schrader nästan i en personlig­hetsklyvning växlar mellan de distanserade, teoretiska reflek­tionerna i sitt centrala teoreti­ska arbete Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson Dreyer (1972) till sina egna ex­pressiva filmteman kring våld,

light_sleeperSex, dödsfixering och alienati­on – allt inför Bressons reser­verade förundran. Flera år se­nare – i intervjuboken – lik­nar Schrader filmkritiken vid en obduktion, där man försö­ker se hur och varför kadavret en gång levde, medan filmen är en graviditets- och förloss­ningsprocess som inte kan be­dömas eller reflekteras över förrän efter det fötts och blivit levande. Det som är produktivt inom kritiken kan visa sig vara förgörande i skapandet.

I oktobernumret 1991 av Sight & Sound följer Kevin Jackson upp sin bok med en inspelningsrapport från Paul Schraders kommande film Light Sleeper, som regissören betecknar som en uppföljare till Taxi Driver. Man behöver inte vara någon före­språkare för auteurkritiken för att igenkännande konstatera att Schrader åter vandrar på egna väl upptrampade stigar från tidigare filmer: huvudpersonen befinner sig i en akut iden­titetskris; han svävar i ett käns­lomässigt vacuum, oförmögen att ge språk åt sin inre, despe­rata längtan efter förlösning. Centrala scener i filmen utspe­lar sig ett rum som helt präglas av karaktärens inre landskap: förfall, avsaknad, negation, ut­anförskap – ett liv paralyserat av existentiell ångest. Schrader knyter filmmediets uttryck så tätt till huvudpersonen att pro­jektionen av dennes inre liv bå­de blir synligt och samtidigt suger in åskådaren i en total identifikation med hans per­spektiv. Regissören och ma­nusförfattaren, vars högsta in­tellektuella dröm en gång var att bli präst, sprider nu istället budskapet om människans en­samhet, instängd i sin egen kropp, utan möjlighet att se världen annat än genom sin fi­xerade vision; solipsismens evangelium.

© Michael Tapper, 1992. Chaplin 241, nr. 4 (sep/okt), 1992, s. 59.