Vi har sett det förut – det är själva poängen

film director as superstarAuteurteorin har en märklig livskraft. Alltsedan teorins främsta före­trädare Jean-Luc Godard och François Truffaut – de som sedan utgjorde kärnan i den franska nya vågen – utnämnde filmregissören till filmens verklige upphovs­man vill alla vara regissörer. Regissören har blivit 1900-talets motsvarighet till 1800-talets romantiske konstnärs- eller författargeni. Man har talat om filmska­pare som skriver med kameran. Filmfors­kare och kritiker över hela världen anammade snabbt teorin. Och trots att den sedan länge varit utsatt för hård kri­tik inom filmforskningen fortsätter den att prägla vår syn på hur film görs.

Åtskilliga hyllmetrar böcker och spalt­kilometrar artiklar har skrivits om regis­sörer som Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Jean Renoir, Luis Buñuel, Ro­man Polanski och många andra. Men när såg ni senast en bok eller en artikel om någon av deras betydelsefulla ma­nusförfattare, till exempel Charles Ben­nett, John Michael Hayes, Ben Hecht, Jaques Prévert eller Jean-Claude Carri­ère?

Nej, det är regissören som sedan drygt trettio år är filmens superstjärna.

Och i den ledande filmindustrin på andra sidan Atlanten har regissören bli­vit ett av de viktigaste säljargumenten ner till de allra mest slätstrukna tv-fil­mer, vilka ofelbart förses med texten ”NN’s…” eller ”a NN film”.

Manusförfattaren har låg status, och hans/hennes arbete behandlas inte som ett verk med konstnärlig integritet. I stäl­let ses manusen som en möjlig plattform för en skådespelarstjärnas image eller en stjärnregissörs œuvre, en i filmteoretis­ka sammanhang populär fransk term för en profilerad skapargärning.

schrader scorseseFöljaktligen hittar vi ingen Dashiell Hammett, William Faulkner eller Ray­mond Chandler i dagens Hollywood. De få begåvade manusförfattare som inled­de sin karriär i efterdyningarna till auteurteorins amerikanska genombrott i slutet av 1960-talet – Paul Schrader, Oli­ver Stone med flera – såg snabbt till att själva börja regissera för att över huvud taget få något inflytande över produktio­nen. Många andra har flytt fältet.

Nyrekryteringen är skral. I den ameri­kanska filmindustrin, liksom i den sven­ska eller för den delen den europeiska som helhet, råder det därför manusbrist.

Kreativitetskrisen har gett upphov till en rad fenomen som ständigt utsätter biobesökaren för déja vu-upple­velser. De filmer vi tittar på har vi sett förut, oftast inte bara en utan flera gång­er. I Hollywood, där varje försäljnings­framgång ofelbart leder till en myriad av efterapning­ar, syns feno­menet tydli­gast. Man kan bland annat notera den populära marknads­strategin att köpa upp rät­tigheterna till att göra om utländska filmer med amerikanska skådespelare. Filmbolagen slipper då kostnaderna för att köpa upp en dyrbar bästsäljarro­man eller be­tala en manusförfattare för ett originalmanus som ofta tar lång tid att skriva.

Exempelvis har franska filmer sedan den amerikanska nyinspelningssuccén med Tre män och en baby gått på löpande band till USA och följts av bland annat Cousins, Kodnamn: Nina och Farsa på låtsas. Det behöver alltså inte handla om några konstnärligt framstående alster. I svenska massmedia har det ju talats om nyinspelningar av sörgårdspekoralet Änglagård med Ma­donna i Helena Bergströms roll och även Jägarna har nämnts, dock utan synbart resultat i något av fallen. Bättre lär det kanske gå för danske Ole Bornedal som åtminstone själv fick åka till USA för att göra en amerikansk version av sin medel­måttiga thriller Nattvakten.

En mer genomgripande konsekvens av författarflykten från modern filmpro­duktion är den omfattande likplundring vi dagligdags ser på biograferna. Dagens producenter och regissörer är liksom pu­bliken uppväxta med film och filmhisto­ria, något som gör att vi alla med rygg­märgen behärskar filmens berättartek­niska grepp och genreschabloner. Men i brist på författare som kan injicera ny näring, vilken både kan anknyta till berättartraditionen och ge oss nya histo­rier, produceras det allt som oftast formstöpta imitationer av gamla filmsuc­céer enligt devisen ”new packaging of the same old shit”.

speed_two_cruise_controlNaturligtvis finns det både nyinspel­ningar och intertextuellt refererande fil­mer med nyskapande ambitioner. Nyin­spelningarna av Flugan eller Dracula är överlägsna sina föregångare, men är än­då i försvinnande minoritet till den svall­våg av hjärndöda omtagningar som En djävulsk plan, Helgonet, Den galna profes­sorn och Last Man Standing. Och då har jag ändå inte nämnt de regelmässiga uppföljningarna – bland andra Speed 2 – Cruise Control och kommande Jurassic Park: The Lost World – som bokstavligen upp­repar de publikknipande inslag som gjor­de den första filmen till en guldkalv för flinbolaget.

Resonemanget är också tillämpligt på inflationen av intertextuella referenser i film under de senaste trettio åren. Paul Schraders subtila referenser till västern-klassikern Förföljaren i manuset till Taxi Driver är ett av undantagen. Här är släkt­skapet mellan John Waynes och Robert De Niros rollkaraktärer en träffsäker kri­tik av det amerikanska hjälteidealet ­den mytologiserade ensamme mannen som med vapen i hand och moralisk överlägsenhet skipar rättvisa i en oci­viliserad värld.

Den bioaktuella actionfilmen Con Airs referenser till filmer som Tolv fördömda män, Grissom-ligan och När lammen tystnar är däremot både klumpigt övertydliga och ytliga. De förekommer i vitsiga repliker, namn på rollkaraktärer och groteska imi­tationer av kända figurer ur andra filmer. Intertextualiteten har ingen som helst betydelse för handlingen i Con Air annat än som ironiska blinkningar till den filmintressera­de publiken eller det fåtal kritiker som orkat skola sig i filmhistoria.

Just kritiker tycks va­ra svaga för referenser till andra filmer oavsett vilken innebörd eller funktion de har. Kanske är det för att den här lekfullheten skenbart skänker filmen och recensionen en intelligent profil. Recensenten slipper därmed mer ansträngande uppgifter, som exem­pelvis att anlägga ett socialt eller poli­tiskt perspektiv på filmen. I stället kan han/hon helt enkelt ägna sig åt att enbart berätta om hur kul det var att fatta just den lilla ironin eller just den intertextuella hänvisningen snarare än att försöka fundera över om referenserna har någon som helst funktion i fil­men.

Ironi, i synnerhet självironi, har också blivit ett honnörsord inom filmen för att dölja bristen på ambition och förmåga i skapandet. Jag talar inte om en intelligent ironi, där komedi och tragedi tangerar varandra, utav om en ironi som bara vill vara smart. Och skillnaden mel­lan intelligent och smart ironi är väsent­lig.

Liksom i resonemangen ovan har den förstnämnda en funktion i filmen, den andra saknar funktion och är bara flabbig. Smart ironi är till exempel när en av Quentin Tarantinos två yrkesmördare i Pulp Fiction har en ironisk utläggning om den amerikanska skräpmatskulturen i Eu­ropa. Scenen fyller ingen funktion i fil­men, varken för handlingen eller för att berätta något om de två rollfigurerna. Ironin i Pulp Fiction läggs i stället på dumkvicka dialogscener som den ovannämnda.

pulp_fictionAnhängare av Tarantino – och det är många att döma av den mängd gratispublicitet han får – protesterar säkert och menar att det är helt legitimt att bara un­derhålla. Och vem kan väl invän­da mot det? Ingen vill ju vara en dystergök. Men underhållning behöver varken utesluta intel­ligens eller ambitioner att vilja berätta något väsentligt. Är Buñuels och hans manusför­fattares religiösa eller poli­tiska allegorier mindre un­derhållande än Tarantinos ytliga likplundring av film noir, Hongkong-action, samurajfilm och blaxploita­tion?

Den amerikanska genre som under 1990-talet gått mot sitt slutliga sönderfall genom en ständig kannibalism på förgångna framgångar är skräckfil­men. Under 1960- och 1970-talen var det­ta den intressantaste och mest produktiva genren i USA. I Psycho, Rosemarys baby, Night of the Living Dead, Djävulens blods­band med flera blottlades den amerikan­ska samtidsångestens alla varbölder: Vi­etnamkriget, den patriarkala familje­strukturens förfall och feminismens ut­maning mot traditionella könsroller samt hotande miljökatastrofer.

Under 1980-talet gick emellertid gen­rekonventionerna i baklås då den så kal­lade slasherfilmen uppstod, något som resulterade i ett oändligt antal identiskt lika filmer om hur en spökliknande eller verklig mördare med hjälp av allehanda verktyg tar död på filmens huvudperso­ner. Urmodellen var Fredagen den 13:e, en dålig imitation av den betydligt intres­santare och mer välgjorda Alla helgons blodiga natt. De oroande allegorier­na försvann. Kvar återstod ba­ra en irrfärd i ett slakthus.

Undantaget var Wes Cra­vens originella variation på slasherfilmen i Terror på Elm Street, efter eget manus. Här är mördaren ett mardrömsspöke som får kraft att ta kroppslig gestalt ur den rika mylla av moralisk förljugenhet och underlig­gande ångest som döljer sig bakom de välputsade villafasaderna i medel­klassförorten. Filmens flytande övergångar mellan dröm och verk­lighet gör att de inter­textuella referenser­na till surrealistiska förebilder som Jean Cocteaus En poets blod är både under­hållande och me­ningsfulla.

men women and chainsawsMen Terror på Elm Street och det fåtal andra försök att återuppliva genren som gjorts under senare år har inte hindrat ett fortsatt förfall. Skräckfilmen har i praktiken varit en borttynande genre, och succén för den just nu bioaktuella Scream, i regi av Craven efter ett manus av nykomlingen Kevin Williamson, tycks snarast vara en bekräftelse av detta fak­tum. Scream är nämligen intressant främst därför att den tematiserar sina metafil­miska och intertextuella inslag. Det före­faller till och med som om manusförfat­taren läst in sig på några av de senaste årens filmteoretiska böcker om skräckfilm, framförallt Carol Clovers ut­märkta Men, Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film (Lon­don: BF1, 1992). Kort sagt: vi har sett det förut och filmens upphovsmän vet att vi har sett det förut. Det är själva poängen i filmen. Det är kul.

Genom sitt hämningslösa förhåll­ningssätt till genren är Scream stundvis riktigt fyndig.

Men i grund och botten är filmen en återvändsgränd. Det finns en gräns för hur många gånger samma klichéer kan återanvändas. Filmens uppföljare – två är redan inplanerade – och imitationer kommer inte att kunna variera konfek­ten. För att i verklig mening återuppliva skräckfilmen och filmen i allmänhet be­hövs ett nytänkande bort från 1980-talets fixering kring filmen som koncept och produkt.

Det behövs författare som med nya be­rättelser kan sätta nytt kött på de benrangliga filmerna. Men för att locka fram nya förmågor krävs att manusförfattarna får en ny status i filmvärlden. Tills dess får vi nöja oss med gammal liklukt.

© Michael Tapper, 1997.  Aftonbladet 1997-08-06.

Fotnot: Blaxploitation, av black och exploitation, filmgenre med svarta hjäl­tar och vita skurkar, populär särskilt på 1960- och 70-talen.