Nittioett år med film är inte nog

gösta werner 1Gösta Werner är fortfarande full av idéer och uppslag. Inspirationen är långt ifrån slut för världens äldste aktive regissör.

Nittioett år gammal är regis­sören och filmhistorikern Gösta Werner fortfarande full av idéer till filmer och böcker om film. Med några månaders marginal till portugisen Ma­noel de Oliveira är han just nu den .äldste aktive filmregissö­ren i världen.. På en direkt frå­ga ställer han sig tveksam till om han ännu en gång ska sjö­sätta något av sina uppslag. Men osvuret är bäst gäller Gösta Werner. Det var ju trots allt bara häromåret som han återkom bakom kameran med Spökskepp.

Hans liv har genomsyrats av filmen. Född 1908, just då den första svenska filmindustrin startade sin verksamhet i Kris­tianstad, har han ett livslångt perspektiv på den nya konst­artens betydelse för seklet som snart varit.

– Filmen är en del av vad jag kallar det visuella genombrot­tet på 1900-talet: film, tv, bild-och senare kvällstidningarna fotoreportage och så vidare. Det är något jag egentligen borde skriva en bok om. Artonhundratalets beto­ning på ordet har nu ersatts av bilden. Idag är vi ständigt omgivna av ett visuellt berät­tande som finslipats och ut­vecklats i film och tv. Till och med litteraturen är idag starkt påverkad bildmedierna i sitt berättande.

Du har ju både skrivit om litteratur och om film. Hur har du själv bearbetat litterära källor till film?

– Min egen ledstjärna då jag gjort film har just varit att lägga tonvikten på ett visuellt berättande, gösta werner 2där det talade ordet reducerats så mycket som möjligt. Midvinterblot (1946) har bara två korta texter och Tåget (1948) berättas helt utan ord. I några fall har jag dock valt att utgå från texter som lä­ses av en berättare på ljudban­det och som jag sedan försökt att vidareutveckla i bilder. Så är fallet med Att döda ett barn (1952) och Väntande vatten (1965) efter Stig Dagerman re­spektive Lars Ahlin.

I Att döda ett barn, som spelades in vid Haväng på Ös­terlen, lade jag till exempel in varsel om vad som skall ske. Man ser svartklädda kvinnor på vä­gen: ödesgudinnor, nornor. Och vid vattnet ligger en svart­målad båt: Charons-båt-som för de döda till andra sidan. Vid olyckan hör man ett skrik, men det är inte barnets skrik utan bilen som tvärbromsar mot asfalten. I många sådana detaljer har jag utnyttjat film­mediets möjligheter att gå bortom Dagermans text.

Kan du nämna några som du anser särskilt har lyck­ats med ett visuellt berät­tande?

Hitchcock är ett självklart val. Som få andra förmår han att berätta i bild på ett sätt som blir till upplevelser omöjliga att överföra i ord. Ta scenen i Illdåd planeras (1941), då Cary Grant går upp för trappan med ett mjölkglas som kanske eller kanske inte innehåller gift. Re­gissören hade dolt en glöd­lampa i glaset för att rikta blickarna mot det under dess färd på en bricka upp till ett rum, där det sedan töms. På senare år är det främst Theo Angelopolous. I synnerhet har jag slagits av Odysseus blick (1996) och skildringen av den fantastiska flodfärden med Leninstatyn.

– Jag har ju sysslat en del med James Joyce. I hans böck­er finns det långa och detalje­rade skildringar av miljöer, människor, gester, uttryck och visuella förnimmelser som hos honom löper över många sidor men som starkare skulle kunna sammanfattas i några filmbilder. Det menar jag att de skickligaste regissö­rerna lyckas göra, och Joyce ju ändå en av de verkligt be­gåvade författarna.

Du är också samtida med modernismens genom­brott. Vad har det betytt för dig?

– Självklart har det haft stor betydelse. När jag gick i skolan i Lund flyttade Viking Eg­geling till två trappor över gårdenParis, och GAN kände ju alla i staden till. Eggeling har jag ju sedan skrivit om, och för mig representerar han filmens förmåga till abstrak­tion och bearbetandet av ab­strakta ämnen. Det är något jag även försökt göra i mina egna filmer, exempelvis vissa bilder i Tåget får en sådan abstrakt prägel.

Du har ju inte bara gjort kortfilmer. Av de sex lång­filmer du regisserat anser emellertid din filmhistorikerkollega Rune Walde­kranz att samtliga, undan­taget Gatan (1949) och Två trappor över gården (1950), är olycksfall i arbetet.

Tyvärr får jag nog ge honom rätt på den punkten. Men Två trappor över gården tyckte jag om. Tråkigt nog förstördes både negativet och alla kopiorna, så den är en försvunnen film.

Vad gjorde att du fann din styrka i kortfilmerna?

– Koncentrationen och reduceringen. Det har alltid varit min ambition att ständigt re­ducera, förenkla och koncentrera. Genom att i några få bil­der förmedla en berättelse i ett koncentrat och reducera or­den så styr jag inte publikens associationer. Filmerna blir mångtydiga och spännande för åskådaren att uppleva.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-10-31.