Mord på folkhemssnuten

beck_97Få filmer kan bättre il­lustrera kreativitetskrisen i den svenska filmen än dess estetiska slakt av våra allra mest lästa och omtyckta sam­tidsromaner – Sjöwall–Wah­löös böcker om Martin Beck och Henning Mankens dito om Kurt Wallander. I bägge fallen rör det sig om kriminal­romaner där själva mordgå­torna bildar ramverk till sam­hällskritiska tidsbilder av folkhems-Sverige. Berättelserna är stämningsfulla, me­lankoliska liksom sina huvud­personer och författarna använder ett målande språk som gör böckerna oerhört tack­samma som inspirationskäl­lor till filmer.

Självfallet är det menings­löst att enkom göra en illus­trerad blåkopia av förlagan; de bästa litterära filmatise­ringarna är djärva och egen­sinniga tolkningar. Tyvärr syns varken inspirationen el­ler egensinnet i de svenska kriminalfilmerna. I de sex Martin Beck-filmerna med Gösta Ekman som kom under 1993–94 och de två Kurt Wal­lander-filmerna (plus en tv-serie) under 1995–96 med Rolf Lassgård fanns det över­huvudtaget ingen konstnärlig ambition alls. En anakro­nistisk tv-estetik med sta­tiskt berättande med ta­lande huvuden skvallrade om såväl konstnärlig slapphet som ett publikförakt för ro­manernas stora läsekrets.

Som alltid när det gäller svenska filmer försöker kriti­kerna välvilligt – framförallt med tanke på konkurrenssi­tuationen gentemot ameri­kansk filmindustri – gräva fram åtminstone någon liten ljusglimt i mörkret. Man be­römmer en skådespelare. Man poängterar någon ensta­ka lustighet och berättar en anekdot. Kort sagt, filmer som inte ens hantverksmäs­sigt når upp till en ameri­kansk tv-film i lågbudgetklassen särbehandlas på ett sätt som saknar jämförelse med det övriga utbudet på re­pertoaren. Och så här kom­mer det att fortsätta tills vi får en ordentlig debatt om villko­ren för att producera, distri­buera och visa film i Sverige.

Den senaste i raden är filmen Beck, enligt pressma­terialet den första av två fil­mer och sex tv-filmer som inte bygger på Sjöwall–Wah­löös romaner utan endast använder några av deras gestalter. Det är både bra och då­ligt. Bra därför att man slip­per irriteras över totalsane­ringen av de samhällskritiska ambitionerna i böckerna. Då­ligt därför att det nu inte före­faller finnas några särskilda ambitioner alls utöver återbe­rättandet av kriminalintrigen, vars mest iögonfallande internationella orientering är den höga frekvensen av produkt­placeringar och lanseringen av ett soundtrack med populära artister.

Beck försöker också anamma trendriktiga stilgrepp från MTV-rockvideor, Lars von Triers Breaking the Waves och framförallt från neo-noirfilmen Se7en av David Fincher. Välvilliga åskådare kommer kanske att tycka att det är ori­ginellt och uppfriskande jäm­fört med de tidigare filmerna på en konstnärlig nollpunkt. Men det finns ingen konstnärlig strate­gi, ingen genomtänkt estetik, som styr de abrupta klippen den skenande handkameran och det larmande ljudspåret. Filmens upphovsmän har sett förlagorna, men tycks ingen­ting förstått.

Utan några am­bitioner än lättförtjänta snål­skjutsar på litterära bästsäljare kommer svensk (kriminal)film att fortsätta agera likt en inverterad kung Midas – att förvandla allt man rör vid till skit. Det är så att jag i biosalongens mörker sitter och önskar fram en Gunvald Larsson som kunde tala allvar med dem.

© Michael Tapper, 1997. Aftonbladet 1997-06-29.