ETC – 20 år av fräckhet

dagens etcI december 1976 gjordes det allra första numret av tidskriften Partisano, som ett drygt år och nio nummer sena­re bytte namn till ETC. Tidningens programför­klaring deklarerade att man skulle ”bevaka och avslöja vårt borgerliga samhälles alla myter och lögner och i det avslöjan­det försöka mana till ef­tertanke – och aktivitet”.

Men udden riktades inte bara mot den borgerliga pressen utan i lika hög grad mot A-pressens underdånighet mot SAP och vänstersekternas förutsägbara trumpetande av sina partiledningars fastslagna sanningar. Och inte bara ar­tiklarna skulle vara nydanande, utan man ville också lansera en ”re­volutionär layout” i oppo­sition till den, glättade veckopressen från Bonnierimperiets Åhlén & Åkerlund.

Satir med layout blev snart tidningens känne­märke. Imitationerna av de stora drakarna inom den etablerade pressen är de kanske mest ihåg­komna numren. Det fal­ska Aftonbladet lansera­des som ”Sveriges största opportunisttidning” och drev bland annat med fö­rebildens vurmande för kändisreportage. Betyd­ligt giftigare var påhop­pet på Expressen, vars sensationsjournalistik bara låg – och ligger – en hårsmån från satiren.

På kultursidan slickade den litterära eliten varandras arslen – inte heller det nå­gon alltför fantasifull fik­tion – alltmedan dåvarande chefredaktören Bo Strömstedt darrade av vrede då han funderade över hur många som svälter samtidigt som fackpampen Hasse Eric­son var så fet. Knappast förvå­nande att Strömstedt in­te med ett ord nämner satiren i sin självförhärli­gande bok Löpsedeln och insidan.

Länge betraktades ETC som blott en i raden av vänstertidningar som i likhet med de andra inte skulle nå upp till mer än högst några tusen sålda exemplar per nummer. Men kring 1980 hade ETC en upplaga på drygt 30 000, något år senare cirka 45 000. Kanske inte så stort i jämförelse med giganterna, men impo­nerande jämfört med den övriga vänsterpres­sen. Dessutom växte tidningen under det att Bonnierpressen hade nerläggningstider – City, Fredag, Reportage, Vecko­journalen, Se med flera försvann. ETC blev bara tjockare och sturskare. Och den som sticker ut hakan får naturligtvis på käften.

ehrenberg könsbyteEftersom vänstern all­tid har varit bra på att bekämpa sig själv, kom det första större angrep­pet mot ETC inte ovän­tat i Ny Dag, där Uno Palmström i september 1981 skrev att tidningen blivit en produkt snarlik Expressen. Det då nyli­gen utkomna temanum­ret Samlagsjournalen ansåg han vara ren spe­kulation. För en puri­tansk kommunist är gi­vetvis journalistik om sex och samlevnad ett ut­tryck för borgerlig indivi­dualism, varpå ämnet överlåts åt högerpressens ytliga och reaktionära speglingar.

Som ett brev på posten kom an­greppet från högerpres­sen. Lektyr hade länge haft ett gott öga till tid­ningen, och i samband med det be­ryktade ETC-num­ret om Jo­han Ehren­bergs ”köns­byte” passa­de man på att ta till stor­släggan. Charlie Nordblom, reporter på Lektyr, tala­de med spe­lad upp­rördhet om en kallham­rad reklamkupp för att höja uppla­gan. Det blev en debatt på Expressens kul­tursida i mars 1984. Nord­bloms inlägg är en sällan skådad upp­visning i oav­siktlig komik, där han ena stunden för­aktfullt spyr galla över ”fjollor, transor och bögar” för att i nästa cite­ra ordföran­den i RFSL som indigne­rat utgjuter sig om hur lättvindigt ETC tar pro­blematiken.

Den mest genomgri­pande påverkan på svensk press har emeller­tid ETC genom sitt ny­tänkande inom layout och framförallt använd­ningen av bilder, som se­dan imiterades av många – oftast mindre ambitiö­sa – tidningar. Vid den till synes definitiva ned­läggningen av ETC 1985 överlevde företaget ge­nom att hyra ut sina kun­skaper till att göra re­klam och tidningar på uppdrag. På senare tid har man till exempel gjort tidningar som Clara åt LO, Turist åt Svenska turistföreningen och Go­da grannar åt Svenska bostäder, förutom den sedan 1991 återuppliva­de ETC. 1990-talets ETC är dock blott en skugga av sitt forna jag, ­tunn och sporadisk (4 nr/år).

Stundvis är bildjourna­listiken fortfarande ly­sande. Nummer 3 1995 visar bilder på så kallat vanligt folk under rubri­ken ”Det är ditt fel!”. Un­der bilderna följer slåen­de citat av värsta nylibe­rala märke. Andra bilder är mer tveksamma. Om­slaget till nummer 3/1993 visar några personer som fåraktigt gapande stirrar upp på rubriken ”God­morgon! Detta har hänt medan du sov!” Tema­nummer för passiva sven­skar.” Här lig­ger folkförak­tet på lur. Vi är korkade och aningslösa och nu ska magis­ter Ehrenberg & Co läxa upp oss.

ehrenbergJag stan­nar upp och läser igenom min artikel. Borde jag inte vara mer kri­tisk? Det har sannerligen in­te saknats snaskiga på­hopp, både av och mot ETC. Jag skulle kanske, som Nöjesguiden gjorde förra året, kunna inrikta mig på att kritisera Johan Ehrenberg som person. Att han själv bli­vit en högav­lönad borga­re. Att han är en slavdri­vare för sina anställda. Kanske till och med ett ärkesvin rent privat. Men det är kan­ske också re­daktörerna till andra tidningar jag lä­ser och upp­skattar. Eller författarna till böcker jag läser. Eller regissörerna till filmerna jag ser. Det förefaller oviktigt.

När jag stirrar på tid­ningsställen i tobaksaffä­rerna och kioskerna ser ETC så ensam ut i havet av reaktionära alster och likgiltig smörja. Bara det faktum att tidningen för­mår irritera med alla sina påhopp på så kallade re­alpolitiska sanningar och självbelåtna maktmän­niskor skänker tröst i vargatider för en solida­risk människosyn. Det är viktigt.

© Michael Tapper, 1996. Aftonbladet 1996-12-11.