Dirty Harry har blivit en mjukis

dirty_harryDen 7 oktober 1988 återgav The New York Times ett uttalande från presi­dent Bush, där denne skröt om hur Rea­ganadministrationen lyckats föra bort USA från 1960- och 70-talens ”norm­löshetsfilosofi”, från ett samhälle som hyllade Easy Rider till ett som föredrog Dirty Harry. Uttalandet var förmodligen höjdpunkten i amerikanska högerns kär­leksaffär med Clint Eastwood och det enkla budskap man såg i hans filmer: den ensamme stålmannen som rustad med en reaktionär världsbild och en Magnum.44 bekämpar såväl förbrytare som andra av högern utnämnda hot mot samhället: feminister, medborgarrättskämpar, fredsaktivister, revolutionärer, bögar eller liberala mjukisar.

Att vänsterliberala kritiker som Pauli­ne Kael stämplat Dirty Harry som fascistisk blev för högern en positiv bekräftel­se på att Eastwood var John Waynes rättmätige arvtagare. Hans folklighet och popularitet i motsats till kritikernas morranden om vulgär, hjärndöd popu­lism gjorde honom till ett perfekt poli­tiskt slagträ: den tysta, konservativa ma­joriteten mot den kulturella, liberala eli­ten. Clint Eastwood hade blivit en ­mediekliché. I intervjuer var han fåordig, föreföll antiintellektuell och tycktes sakna konstnärliga ambitioner.

Det var först när de europeiska kriti­kerna skrev uppskattande om västernfil­men Mannen utanför lagen (1976) och Orson Welles ansåg honom vara den mest underskattade regissören i världen som bilden av den tidigare så föraktade ”neandertalaren” sakta började föränd­ras. Nu strömmar böcker om Clint East­wood och hans filmer ut på marknaden. Tre sinsemellan mycket olika akademis­ka alster är särskilt intressanta: Edward Gallafents Clint Eastwood. Actor and director, Dennis Binghams Acting male: Masculinities in the Films of James Stew­art, Jack Nicholson and Clint Eastwood och Paul Smiths Clint Eastwood: A Cul­tural Production. Dessutom finns det en oerhört välgjord dubbel-cd-rom från Starwave med mycket information och en del rolig trivialia om såväl regissören som hans filmer.

Gallafents bok är en traditionell men välskriven tematisk närläsning av East­woods filmer. Bingham studerar mans­bilder på film utifrån tre jämförande ex­empel. Och Smith diskuterar Eastwoods filmer i ett större kulturellt perspektiv, bland annat filmgenrernas konventioner och schickel clintden politiska debatten i USA. De tre författarnas framställning av Clint East­wood ansluter sig till de liberala kritiker­nas syn, det vill säga: I början av sin kar­riär gjorde han reaktionära filmer (Coogan’s Bluff, Dirty Harry) som var sexistis­ka, homofoba, antiliberala och, ja just det, fascistiska. Sedan blev han reforme­rad till bättre tankar och kom att under­gräva sin image till den grad att Bingham utnämner honom till vår tids mest sub­versiva Hollywoodstjärna, långt mer ut­manande än den i liberala kretsar så hyl­lade Jack Nicholson.

Alldeles nyutkommen är Time-film­kritikern Richard Schickels biografi Clint Eastwood, där vi av naturliga skäl kommer närmare personen. Schickel är sedan flera år tillbaka vän med sitt studie­objekt, vilket på gott och ont syns i bo­ken. Vi får oss till livs en del skvaller om Eastwoods för Hollywoodstjärnor inte ovanliga överflöd på sängkammaräventyr, både som gift man och som ensamstående. Och vi får i huvudsak höra hans ver­sion av de i USA mycket omskrivna rättstvisterna efter separationen från den medelmåttiga skådespelerskan Sondra Locke, som hade framträdande roller i sex av hans filmer och med vilken hade ett långt och mycket märkligt förhållande.

Viktigare är emellertid den problematiska och ofta motsägelse­fulla bilden av Clint Eastwoods politiska hållning som boken ger. Det är ju svårt att se honom som särskilt liberal när han backar upp Reaganadministrationen el­ler hyllar invasionen av Grenada i Heart­break Ridge (1988). Men Schickel gör allt för att nyansera por­trättet genom att låta Eastwood uttala sig på tvärs mot konser­vativa värderingar i flera av den ameri­kanska högerns hjär­tefrågor.

Han är till ex­empel för fri abort, vapenkontroll och jämställdhet mel­lan könen. Och han ångrar glorifi­eringen av Grena­dainvasionen, som han beskriver som korkad, men försvarar sig med att marinkåren, vars medverkan var en förutsättning för filmen, inte tolerera­de någon ironi över krigsföretaget. ”Talk is cheap”, är dock det Eastwoodskt avsnoppande svar man skulle kunna kontra med. Det är inte genom läpparnas bekännelse utan genom sina handlingar en människa ska bedömas; i Eastwoods fall de filmer han gjort. Och precis som de tidigare nämnda författarna finner Schickel här sina bästa argument för hur Eastwood från att ha varit Nixons och Reagans gullgris med tiden blivit en synnerligen obekväm idol för den amerikanska högern.

dirty_harry_ver2Det magiska ögonblicket då Eastwood blev denna idol och ett politiskt begrepp i ameri­kansk debatt inträffade, enligt Schickel, i Dirty Harry, närmare bestämt i den scen då Harry Callahan håller den beryktade monologen om sin Magnum.44:s förmå­ga att blåsa bort skallen på en människa för att sedan le och fråga bankrånaren han siktar på: ”Do you feel lucky?”

Från den stunden blev Eastwood ett med Harry Callahan, och alla se­nare roller han spelade kom att upp­fattas som variationer på Harry. Eller till och med som om det var Harry, spelad av Eastwood, som spelade rollerna.

Detta gjorde det ironiskt nog mer verkningsfullt då han i senare filmer ifrå­gasatte just de konservativa ideal som projicerades på denna symbolladdade rollfigur genom att helt enkelt bryta ner Harrys image. Ingen kunde ju anklaga den ”fascistiske” Harry/Eastwood för att vara en liberal vekling, och dessutom nådde han ju den rätta målgruppen och inte bara de urbana liberaler som är stamgäster på de senaste Woody Allen-filmerna.

I en av sina många skarpa iakt­tagelser av Hollywood skriver manusför­fattaren William Goldman om den oskrivna grundregel som lyder: ”Film­stjärnor kommer ald­rig att spela svaga.” Men det var just vad Eastwood gjorde, ofta till förmån för handlingskraftiga kvinnor som blir fil­mernas verkliga drivkrafter, till ex­empel i Hetsjakten (1977), Sudden Impact (1983) eller A Perfect World (1993).

Allra längst i dekonstruktionen av ”Harry” gick East­wood i filmen Tigh­trope (1984), där han spelar snuten Wes Block på jakt efter en seriemördare med tortyrmord av prostituerade som specialitet. Problemet är bara att Block själv lider av ett sexuellt mindervärdeskomplex till följd av en skilsmässa och förmår inte ha en ”normal” sexuell relation med kvinnor. I stället går han till prostituerade för att köpa sig bondagesex, där han kedjar fast kvinnorna under samlagen.

Strax därefter hittas kvinnorna ihjältorterade av seriemördaren. Misstanken om att Block och seriemördaren är sam­ma person förstärks upprepade gånger genom bildspråket och:genom att Eastwood med lätt förställd röst själv talade in mördarens repliker. Filmens hjälte blir här åter en kvinna, den feministiska våldtäktste­rapeuten Beryl, som till slut förmår Block att konfronteras med sina mörkare sidor.

Här hade den ursprungliga men inte använda affischtexten till Dirty Harry passat väl: ”Dirty Harry och mordgal­ningen. Harry är den som har polisbricka.” Den skiljelinje mellan hjälte och skurk som redan i den filmen var tunn blir i Tightrope helt utsuddad. Och vad värre är, polisen som ska skydda de konserva­tiva idealen mot ”normlöshetsfilosofin” visar sig vara den mest omoraliske. Iro­nin är sublim i sin grymhet. Ungefär som en händelse för några år sedan i Storbri­tannien, då den konservative parla­mentsledamot som skulle leda det mora­liska korståget för så kallade traditionella familjevärderingar hittades död iklädd nätstrumpor efter en alltför våldsam sex­lek med en prostituerad.

perfect_worldMed illa dold förtjusning konsta­terar Richard Schickel i slutet av sin bio­grafi att cirkeln sluts då de ultrareaktio­nära filmskribenterna Michael Medved och Richard Grenier fördömer East­woods A Per­fect World. Anledningen är inte svår att förstå. Re­gissören för­söker här för första gången sätta krimina­liteten i ett socialt sammanhang och finner orsakerna i kärnfa­miljen, plågad av en sadistisk far och en skoningslös religiositet. Dessutom fram­ställs brottslingen Butch Haynes, spelad av Kevin Costner, med stor förståelse och sympati. Äcklade avfärdar Medved och Grenier sin forne idol med högerns främsta skällsord: politiskt korrekt, en term som knappast någon av de liberala recensenter som upprör­des av Dirty Harry trodde skulle använ­das om Clint Eastwood.

© Michael Tapper, 1997. Aftonbladet 1997-05-30.

Böcker
Richard Schickel Clint East­wood. A Biography London: Jo­nathan Cape, 1996.
Edward Gallafent Clint East­wood. Actor and Director Lon­don: Studio Vista, 1994.
Dennis Bingham Acting Male. Masculinities in the Films of James Stewart, Jack Nicholson and Clint Eastwood New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1994
Paul Smith Clint Eastwood: A Cultural Production London: UCL Press, 1993
Cd-rom Clint Eastwood, dubbel -cd-rom från Starwave.